PROCEDURE

De procedure

Allereerst neemt u contact met ons op voor een afspraak. 
Na het bekijken van het kunstwerk of de kunstwerken, op het atelier of op locatie, besluiten we samen met u wat het beste is om te doen. Dit kunnen meerdere opties zijn:

A. Een behandeling is niet echt noodzakelijk, geen kosten.

B. Een kleine ingreep is voldoende, de kosten die daaraan verbonden zijn worden direct afgesproken.

C. Er wordt een schriftelijke offerte gemaakt. De offerte bestaat uit een conditiebeschrijving van het object, een behandelingsvoorstel en een begroting. 

In deze offerte wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. conservering (noodzakelijke ingrepen om achteruitgang te voorkomen).
2. conservering en presentabel maken (noodzakelijke ingrepen & eenvoudig ontstoren van de meest storende elementen).
3. restauratie, d.w.z. alle handelingen verrichten om het object in een van te voren gedefinieerde toestand te brengen.

Bij elk van deze drie mogelijkheden worden de te verwachten kosten vermeld.

Behandelingsvoorstellen kunnen enkelvoudig en met keuzemogelijkheden zijn. Dit heeft te maken met de complexiteit van de behandeling. Een uitgebreide behandelingsvoorstel bestaat uit meerdere voorstellen van een eenvoudige(allernoodzakelijkste) tot en met een volledige restauratie. U kunt zelf kiezen welke behandeling u wenst. Wij kunnen door conservering en behoud/beheer advisering in een vroeg stadium een kunstwerk behoeden voor actieve achteruitgang; de kosten voor toekomstige schade kunnen zo beperkt worden. Na het ontvangst van een schriftelijk akkoord of een akkoord per e-mail zal met de behandeling worden begonnen.
 Van elke behandeling wordt een verslag gemaakt, dit verslag wordt samen met de werkfoto’s digitaal aangeleverd.
 Op alle rekeningen is 21% BTW inbegrepen. Bij het achterlaten van het schilderij in ons atelier ontvangt u van ons een ondertekend ontvangst/afgifte bewijs. U dient zelf het kunstwerk te verzekeren voor het vervoer en het verblijf in ons atelier.
Als de behandeling is afgerond krijgt u een gereedmelding waarin wij u vragen contact met ons op te nemen voor het bekijken van het resultaat en het retourtransport.

Taxatie/waarde van kunstwerken

Het taxeren van kunstvoorwerpen doen wij niet, dit is echt een ander vakgebied. Een gediplomeerd restaurator mag geen taxaties uitvoeren om belangenverstrengeling te voorkomen. Elk schilderij dient ook gelijkwaardig behandeld te worden, de waarde maakt hierbij niet uit. De getaxeerde waarde van een schilderij laag zijn, de emotionele waarde is vaak echter wel hoog.

Een second opinion

Ook voor een second opinion kunt u bij ons terecht, neemt u contact met ons op voor een afspraak.

Ander object laten restaureren

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van restauratoren uit de verschillende disciplines. Met een aantal werken wij nauw samen. Neemt u contact met ons op voor advies.

Kosteloos advies

Op gebied van restauratie, conservering, preservering, collectiebeheer, omgevingsfactoren, berging, calamiteiten enzovoort geven wij kosteloos advies. Het zal meestal in de praktijk blijken dat een behandelingsadvies, een advies over omgevingsfactoren of een advies over collectiebeheer niet te geven is zonder een grondiger onderzoek. Zowel de restauratie van kunstwerken, het beheren van collecties en het beheersen van de omgevingsfactoren zijn complexe zaken. Een algemeen advies bestaat vrijwel niet in ons vak, de variëteiten zijn te groot.

Het kunstwerk is monumentaal en/of zit vast

U maakt met ons een afspraak om het kunstwerk te komen bekijken.
Tijdens dit bezoek bekijken wij wat er met het kunstwerk aan de hand is en hoe de situatie is waarin het kunstwerk zich bevindt. Aan de hand van hetgeen wij aantreffen en wat uw wensen zijn kunt u besluiten of u een offerte wilt laten maken.
Bij het maken van de offerte wordt ook bekeken of het kunstwerk ter plekke of op het atelier behandeld zal worden. Dit besluit wordt genomen aan de hand van een aantal factoren, zoals: de kwetsbaarheid van het object, of het object demontabel is, de werkruimte ter plekke enz. Het komt ook voor dat er eerst conserverende handelingen moeten worden verricht voordat er gedemonteerd en/of vervoerd kan worden.

Schadetaxatie voor de verzekering

Voor schadetaxatie van schilderijen en beschilderde objecten kunt u bij ons terecht. Wij maken voor u een rapport met de inventarisatie van de schade en de kosten voor de restauratie. Deze kunt u vervolgens bij uw verzekering indienen.

Een restauratiekosten advies voor de aankoop van een schilderij.

Wij kunnen adviseren over eventuele restauratiekosten van een nog aan te kopen schilderij. Het is verstandig om voor aankoop een restaurator te laten kijken naar de eventuele behandelingskosten en mogelijkheden. Dit zal echter altijd een indicatie zijn omdat een betrouwbare offerte vaak pas op het restauratieatelier kan worden opgesteld in verband met de voor onderzoek benodigde onderzoeksapparatuur.

Het subsidiëren van een restauratie

In Nederland zijn een aantal fondsen die subsidie verstrekken voor conservering, restauratie, collectiebeheer en het verbeteren van omgevingsfactoren (klimaatapparatuur, depotbouw en -verbouw en depot inrichting).
U dient zelf bij de betreffende subsidiegevers en fondsen uit te zoeken of uw kunstwerk(en) in aanmerking komt voor subsidie voor conservering en/of restauratie. Wij kunnen wel helpen met de kosten inzichtelijk maken die voor een aanvraag vaak noodzakelijk zijn.